Държавни институции в София

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

02 940 59 00

ул. „Св. Свети Кирил и Методий 17-19, Sofia, Bulgaria

Днешното Министерство на регионалното развитие и благоустройството е създадено през далечната 1882 г. С Указ № 463 на Княз Александър І е създадено Министерство на обществените сгради, земеделието и търговията, а за министър е назначен Георги Вълкович. Оттогава то неизменно присъства в състава на всяко едно правителство.Виж повече ,,,

 

НАП – офис “Красно село”

0700 18 700

бул. „Македония“ 3, София, България

понеделник-петък 9-17,30 ч.

Национална агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите. Основната задача на НАП е администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания.Виж повече ,,,

 

Министерство на туризма

ул. „Съборна“ 3, София, България

Министерството на туризма (МТ) провежда политиката в туризма в условията на публичност, откритост, активен диалог и сътрудничество с институциите, общинските администрации, неправителствените организации, бизнеса и медиите.Виж повече ,,,